Kaj moram vedeti kot kupec?

da stopam na trg nepremičnin kjer ceno kreira ponudba in povpraševanje da je cena odvisna od stanja nepremičnine in mikro lokacije da so vse transakcije na trgu nepremičnin obdavčene (davek na promet nepremičnin v višini 2% ali davek na dodano vrednost (9.5% ali 22%)) da mora transakcija imeti pogodbo za prenos lastništva v pisni obliki da je sestavni del prodajne pogodbe zemljiško knjižno dovolilo (intabulacijska klavzula) da se seznanim s pravnim in dejanskim stanjem ......

več

Kaj moram vedeti kot prodajalec?

da stopam na trg nepremičnin kjer ceno kreira ponudba in povpraševanje da je cena odvisna od stanja nepremičnine in mikro lokacije da so vse transakcije na trgu nepremičnin obdavčene (davek na promet nepremičnin v višini 2% ali davek na dodano vrednost (9.5% ali 22%)) da mora transakcija imeti pogodbo za prenos lastništva v pisni obliki da je sestavni del prodajne pogodbe zemljiško knjižno dovolilo (intabulacijska klavzula) da je potrebno nepremičnino oglaševati s podatki ......

več

Kaj moram vedeti kot najemodajalec?

da stopam na trg nepremičnin kjer ceno kreira ponudba in povpraševanje da je cena odvisna od stanja nepremičnine in mikro lokacije da je najemnina investicijski donos za katerega obstaja možnost rizika in izpada dohodka da je transkacija oddaje za fizične osebe obdavčena: davčna osnova je 90% bruto najemnine, davčna stopnja je 25% da mora transakcija imeti najemno pogodbo v pisni obliki da so pogodbe lahko sklenjene za določen ali nedoločen čas da obstaja različna zakonodaja ......

več

Kaj moram vedeti kot najemnik?

da stopam na trg nepremičnin kjer ceno kreira ponudba in povpraševanje da je cena odvisna od stanja nepremičnine in mikro lokacije da v primeru da najemam kot pravna oseba, najemodajalec pa je fizična oseba, sem dolžan mesečno odvajati davščine na najemnino za najemodajalca da mora transakcija imeti najemno pogodbo v pisni obliki da so pogodbe lahko sklenjene za določen ali nedoločen čas da obstaja različna zakonodaja za oddajo stanovanjskih in poslovnih nepremičnin ......

več

Davek na promet nepremičnin

Kolikšen, kdo in kdaj ga plačuje

Kdaj se plača DPN?   Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremičnin se šteje tudi: zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino; finančni najem nepremičnine; prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja; ......

več

DDV pri nepremičninskih transakcijah

Kdaj in koliko se obračuna DDV

Za prenos nepremičnin po zakonu o davku na promet nepremičnin se ne šteje prenos lastninske pravice na nepremičninah, od katerega je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV). Zaradi tega je treba najprej ugotoviti, ali je treba v posameznem primeru obračunati DDV ob prodaji nepremičnine ali pa je prodaja oproščena plačila DDV in bo zaradi tega odmerjen davek na promet nepremičnin.   Nekatere dobave nepremičnin so oproščene DDV   Po 7. in 8. točki 44. člena zakona o davku ......

več

Dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnine

Pojasnilo DURS, št. 424-05-10055/2005, 29. 12. 2005

Bistvene novosti, ki jih je na področju obdavčitve dobička iz kapitala prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05) z začetkom veljave dne 1. januarja 2006, so naslednje:    obdavčuje se dobiček ne glede na rok imetništva kapitala;  ni več akontacij davka; stopnja davka, je določena v višini 20 odstotkov, se bo vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala zmanjšala (po petih letih bo stopnja 15 odstotkov, po desetih ......

več

Davki od najemnine

Pojasnilo DURS št. 4210 – 11385/2012-1 (18. 2. 2013)

Z novelo Zakona o dohodnini - ZDoh-2L, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 94, dne 10. 12. 2012, se uvaja cedularna obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. To pomeni, da se skladno s 135.č členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v tem primeru dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčuje cedularno ......

več

Prodaja/nakup za tuje državljane

Ali tujec lahko kupuje nepremičnine v Sloveniji?

Tujci lahko na podlagi 68. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000, 24/2003 in 69/2004, v nadaljnjem besedilu: Ustava) pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.     Na podlagi 3a. člena Ustave in Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino španijo, Francosko ......

več