Prodaja/nakup za tuje državljane

Ali tujec lahko kupuje nepremičnine v Sloveniji?

Tujci lahko na podlagi 68. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000, 24/2003 in 69/2004, v nadaljnjem besedilu: Ustava) pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.  

 

Na podlagi 3a. člena Ustave in Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke Republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (MPPEU) (Uradni list RS, MP, št. 3/I/2004), s katerim je pristopila k Evropski uniji, so v Republiki Sloveniji začele veljati pogodbe, na katerih temelji Evropska unija. Republika Slovenija ni sprejela nobenih izjem in prehodnih obdobij glede prostega pretoka kapitala na področju nepremičnin, zato z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji državljani držav članic Evropske unije lahko pridobivajo nepremičnine na ozemlju Republike Slovenije na podlagi vseh pravnih temeljev, pod enakimi pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije.  

 

Državljanom držav članic Evropske unije torej s 01.05.2004 za pridobitev nepremičnin v Republiki Sloveniji ni več potrebno pridobiti upravne odločbe o ugotovitvi vzajemnosti. S 1.1.2007 sta se EU pridružili še 26. in 27. članici: Romunija in Bolgarija.

 

Ministrstvo za pravosodje pojasnjuje tudi, da na podlagi 40. člena Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (Uradni list RS, MP, št.9/2005) ni omejitev pretoka kapitala, ki pripada osebam s prebivališčem v državah članicah ES ali državah Efte, ter nikakršne diskriminacije na podlagi državljanstva ali kraja prebivališča teh strank ali kraja naložbe kapitala. Tako tudi državljani Republike Islandije, Kneževine Lihtenštajn in Kraljevine Norveške lahko pridobivajo nepremičnine na ozemlju Republike Slovenije brez posebnih omejitev, pogoja vzajemnosti zanje ni. Švicarski državljani imajo pravico do nakupa nepremičnin v Republiki Sloveniji, glede na Protokol k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Švicarsko konfederacijo.

 

V veljavi je tudi Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah (Uradni list RS, št.61/2006), ki določa, da lahko fizične in pravne osebe držav kandidatk pridobijo lastninsko pravico, če obstaja vzajemnost. 

 

Državljani vseh drugih držav (vključno z državljani Kanade) pa lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji zgolj na podlagi dedovanja pod pogojem vzajemnosti.

 

vir: FURS